بازدید مدیرعامل شرکت زبرا ژاپن به اتفاق هیئت همراه از شهر کتاب تبریز (۱۳ آبان) در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۵